Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn NK 2017-2022 và phương hướng hoạt động NK 2023-2028

Thứ hai - 13/02/2023 14:56
                            ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
                    TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
                           NHIỆM KỲ 2023-2028
                             Dự thảo
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày  … tháng 02 năm 2023
 

BÁO CÁO
CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

PHẦN MỞ ĐẦU
Đại hội Công đoàn trường mầm non Mỹ Hưng có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong 5 năm tới (2023-2028); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện, các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI.   
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2023
I. TÌNH HÌNH PHONG TRÀO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Tình hình chung
- Công đoàn trường MN Mỹ Hưng có tổng số công đoàn viên : 49 đ/c; Nữ 47 đ/c; được sinh hoạt theo 2 tổ công đoàn.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Đại học: 31; Cao đng: 06; Trung cấp: 12 (04 GV đang học Đại học)
- Trình độ lý luận chính trị: TC: 05 đ/c ; Sơ cấp: 06 đ/c
- Đảng viên trong Chi bộ hiện nay có 27 đ/c  ; Nữ: 27 đ/c

2. Thuận lợi và khó khăn
a) Thuận lợi
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn trường MN Mỹ Hưng luôn nhận được sự giúp đỡ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ huyện; Phòng GD&ĐT huyện; Chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
Hầu hết các công đoàn viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong các hoạt động của công đoàn. Có lối sống lành mạnh trong sáng, luôn chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nơi sinh sống.
Công đoàn viên luôn đoàn kết, yêu thương, động viên chia sẻ kịp thời trong việc hiếu hỉ...
b) Khó khăn
BCH công đoàn đều là kiêm nhiệm nên thời gian để hoạt động công đoàn còn chưa nhiều, yếu tập chung vào chuyên môn.
Công đoàn viên nhà trường ở các địa phương khác nhau nên có một số ít công đoàn còn chưa nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của công đoàn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2022
Trong nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn trường MN Mỹ Hưng đã đạt được những kết quả sau:
1. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên và người lao động
Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn trường MN Mỹ Hưng  xác định là chức năng số một, chức năng quan trọng nhất của tổ chức công đoàn; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai hoạt động. Để thực hiện tốt chức năng trên công đoàn nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ công đoàn viên và người lao động các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Vì vậy, các vấn đề vướng mắc về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công đoàn viên đã được giải quyết kịp thời, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, đoàn kết trong đơn vị. Kết quả như sau:
Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chính quyền thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, cũng như đời sống tinh thần cho công đoàn viên như tăng thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, tặng quà cho công đoàn viên, con công đoàn viên trong các ngày lễ, tết đúng quy định. Động viên, thăm hỏi chia sẻ giúp đỡ công đoàn viên và gia đình công đoàn viên khi có việc hiếu, việc hỷ, ốm đau…Tổ chức cho công đoàn viên đi thăm quan học tập tại các tỉnh thành như: Sầm Sơn(Thanh Hóa), Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Bình, Ba Vì, Quảng Ninh
Công đoàn trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với công đoàn viên. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, tăng thu nhập, phụ cấp, các chế độ bảo hiểm… được triển khai kịp thời, công khai, công bằng, đúng với quy định.
Công đoàn trường phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Hàng năm Công đoàn trường phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Nội dung, hình thức tổ chức thường xuyên được cải tiến, đảm bảo đầy đủ nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định và đảm bảo dân chủ, không phô trương hình thức, qua đó đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của đoàn viên trong việc xây dựng cơ quan. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần quan trọng tạo nên khối đoàn kết nội bộ, phát huy được sức mạnh nội lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn viên người lao động
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ là một trong 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để giúp đoàn viên, CNVCLĐ hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn trong từng thời kỳ cách mạng. Có được nhận thức đúng, thì hành động, việc làm thực hiện của mỗi cá nhân mới đúng, mới vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước là một trong những nội dung trọng tâm. Chính vì vậy, trong những năm qua, Ban chấp hành công đoàn đã bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện, Chi bộ nhà trường, về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức cho Công đoàn viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị (khóa XII) “ Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của công đoàn, Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
Có thể nói, từ việc lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đoàn viên, CNVCLĐ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật lao động, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đội ngũ CNVCLĐ luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động tham gia vào tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực các hoạt động nhằm nâng cao vị thế của tổ chức đại diện cho người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.
3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động
* Phong trào thi đua Hai tốt” và thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục:
Ngay từ đầu các năm học Công đoàn đã chủ động và phối hợp với Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức phát động các phong trào thi đua, chỉ đạo thực hiện nề nếp chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của trường.
Về kết quả thi giáo viên dạy giỏi nhiệm kỳ qua:
- Cấp Thành phố:
Năm học 2017 - 2018 nhà trường đạt giải Nhì cấpThành phố trong hội thi XDMT lấy trẻ làm trung tâm. Năm học 2018 – 2019 đạt giải 3 hội thi “Xây dựng mô hình tiêu biểu về bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong học đường, khu vực Miền Bắc” được tặng bằng khen của Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Miền Bắc.
- Cấp huyện: 10 đ/c
Trong giai đoạn 2017-2023 đã có 21 đồng chí đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
*Bằng khen các cấp và danh hiệu
Trong giai đoạn từ năm 2017-2023: Nhà trường luôn nhận được giấy khen đơn vị tiên tiến, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong năm học 2021-2022 được nhận khen thưởng cờ thi đua Thành. Có 29 đồng chí được nhận giấy khen, bằng khen của UBND huyện, UBND thành phố.
Phong trào viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được đoàn viên công đoàn hưởng ứng sôi nổi. CBGV-CNV tích cực viết sáng kiến, số sáng kiến tăng về số lượng, chất lượng, hiệu quả ứng dụng tốt hơn. Kết quả có 33 SKKN cấp Huyện
Năm học A B C Tổng Ghi chú
2017 - 2018 1 6 0 7  
2018 - 2019 2 4 0 6  
2019 - 2020 2 5 0 7  
2020 - 2021 2 4 0 6  
2021 - 2022 3 4 0 7  
Tổng 10 23 0 33  
Công đoàn nhà trường đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
- Cuộc vận động nhân đạo, từ thiện:
    100% các đồng chí đoàn viên công đoàn tham gia như:  Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam”, Quỹ  Chữ thập đỏQuỹ “Phòng chống Covid-19”…  Bên cạnh đó, công đoàn viên tích cực tham gia phòng trào hiến máu nhân đạo luôn vượt chỉ tiêu được giao. Có 3 công đoàn viên được tích cực tham gia như: đ/c Nhữ Thị Thủy; đ/c Lê Thị Thúy Bình; đ/c  Nguyễn Thị Thủy…
* Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Công đoàn phối hợp với chuyên môn trong công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũtổ chức các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên; Số CBGV tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, thạc sĩ tiếp tục tăng: Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao: 100% đạt chuẩn.
Công tác tự học, tự bồi dưỡng; duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề; hỗ trợ động viên giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp; góp phần thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Đặc biệt năm học 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, cán bộ giáo viên đã tích cực học tập, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học như: Quay video bài dạy, thiết kế bài giảng E – leanring, tổ chức giao lưu cùng trẻ qua phần mềm zoom,..
* Phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”:
Tích cực duy trì tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, trồng thêm cây xanh bóng mát, tu sửa bồn hoa cây xanh góp phần cải tạo môi trường cảnh quan sư phạm, xây dựng công sở đạt chuẩn văn hóa, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
 Đặc biệt về công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19: Nhà trường thường xuyên tuyên truyền phối hợp với Trạm y tế thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh trong ngoài lớp học, vệ sinh đồ dùng, tay nắm cửa, vịn cầu thang, nhà vệ sinh, bàn ghế, trang thiết bị dạy học.... đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo. Có đầy đủ các trang thiết bị chống dịch bệnh như: Nước rửa tay, dung dịch rửa tay khô, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt...
* Phong trào Văn hóa -Thể thao:
  Công đoàn đã vận động CBGV tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, tham gia hội khỏe CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức.
4. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cáo chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn
*Về  đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn:
Công đoàn nhà trường xác định nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị phù hợp, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, cụ thể hóa trong kế hoạch công tác, sát với thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn đổi mới giáo dục; tăng cường công tác thông tin 2 chiều bằng công nghệ thông tin; Công đoàn đã lựa chọn các hoạt động trọng tâm; Vì vậy hoạt động đã có sự cân đối hơn giữa nhiệm vụ với các điều kiện thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
Trong nhiệm kỳ 2017-2023, BCH Công đoàn tiếp tục công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh theo tinh thần Kế hoạch số 52/-KH/HU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Oai, Kế hoạch số 28/KH-LĐLĐ ngày 7/10/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “ Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn trường luôn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
          Năm học 2017 - 2018: Giấy khen của LĐLĐ huyện
          Năm học 2018 - 2019: Giấy khen của LĐLĐ huyện
Năm học 2020 - 2021: Bằng khen của LĐLĐ Thành Phố (Đ/c  Nhữ Thủy )    
*Về Công tác tham gia xây dựng Đảng:
Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được Công đoàn quan tâm, nhiệm kỳ qua công đoàn đã giới thiệu với Chi bộ kết nạp 10 đảng viên mới. Các chủ trương chính sách của Đảng được triển khai thực hiện tốt, hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn được cấp ủy chỉ đạo kịp thời.
5. Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động
Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn trường MN Mỹ Hưng triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới. Các chế độ, chính sách với lao động nữ được quan tâm giải quyết, đặc biệt là chế độ thai sản, ốm đau, nuôi con nhỏ; tham mưu với chuyên môn phân công lao động hợp lý, tổ chức các đợt khám bệnh định kỳ với nữ CBGV, giải quyết chế độ nghỉ thai sản…
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 6b/NQ-BCH  ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.
BCHCĐ chỉ đạo Ban nữ công tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Kết quả tổ chức  hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: tặng quà, Liên hoan văn nghệ, TDTT, tổ chức thăm quan những di tích lịch sử cách mạng
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” được chị em thực hiện thường xuyên;
Tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nuôi con khỏe dạy con ngoan. Đa số đoàn viên nữ đã thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ.
6.  Công tác tài chính và quản lý tài chính, tài sản công đoàn
BCH Công đoàn đã chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, lập hồ sơ, chứng từ thu - chi tài chính công đoàn đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ, công khai tài chính Công đoàn. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên đầy đủ, kịp thời.
          Công tác thu - chi tài chính công đoàn được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, chi tài chính đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, ưu tiên chi các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động và đoàn viên công đoàn.
Xây dựng báo cáo dự toán, quyết toán tài chính Công đoàn về LĐLĐ huyện đúng thời gian quy định.
7. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra
          Ngay từ đầu nhiệm kỳ BCH CĐ đã bầu UBKT. Nhiệm kỳ vừa qua, đã tiến hành kiểm tra đồng cấp 05 cuộc và 01 cuộc về việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác thu - chi tài chính công đoàn của LĐLĐ. Qua kiểm tra, không phát hiện việc vi phạm việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác thu chi tài chính công đoàn.
          Trong nhiệm kỳ UBKT kiểm tra của CĐ trường đã thực hiện theo quy định Điều lệ CĐVN; Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường; xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của UBKT, có hồ sơ sổ sách theo quy định, thể hiện hoạt động thường xuyên. Sau mỗi cuộc kiểm tra đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá ưu, khuyết điểm từng nội dung kiểm tra và có các kiến nghị nhằm khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tiếp tục làm tốt nhiệm vụ công đoàn trong thời gian tới.
          Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và CNLĐ.
          Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị giải quyết những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động một cách kịp thời, hiệu quả.
Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn do LĐLĐ huyện tổ chức.
05 năm qua, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào của đoàn viên, CNVCLĐ.
8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện
Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Thanh Oai; thực hiện chương trình công tác của Công đoàn khối giáo dục hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn đã tranh thủ sự lãnh đạo của chi ủy, phối hợp với BGH động viên Cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên Công đoàn tích cực phấn đấu và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công (Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ) và nhiệm vụ của cấp trên giao. Ban chấp hành Công đoàn xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Công đoàn, tổ chức họp Ban chấp hành theo quy định.
Các hoạt động xã hội được đẩy mạnh, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên lao động. Đặc biệt công tác phối hợp với BGH và các đoàn thể trong trường vận động công đoàn viên tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào. Đề nghị với LĐLĐ huyện những Công đoàn viên có thành tích nổi bật để khen thưởng động viên kịp thời.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Công đoàn trường MN Mỹ Hưng đã thực hiện tốt chức năng: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Những mặt công tác thực hiện có kết quả tốt là tự tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ; xây dựng khối đoàn kết, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, khắc phục những bất cập, tồn tại của đơn vị.
Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đối với đoàn viên có sự chuyển biến, hiệu quả.
Công tác phối hợp chỉ đạo, vận động đoàn viên triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong ngành, nổi trội là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo, từ thiện; Phối hợp tốt với chuyên môn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các năm học góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm chỉ đạo với quyết tâm cao; có đổi mới trong công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức các hoạt động có hiệu quả.
2. Tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục
Nội dung hoạt động của công đoàn còn chưa phong phú.
Một số ít công đoàn viên còn chưa nhiệt tình tham gia vào các phong trào của công đoàn.
 Nguyên nhânCán bộ CĐCS 100% làm kiêm nhiệm, thời gian bố trí cho nghiệp vụ công tác công đoàn còn chưa phù hợp, bám sát văn bản hiện hành còn chưa kịp thời. Việc lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo trong từng thời điểm của BCH công đoàn còn có  nhiều bất cập.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Tổ chức sinh hoạt công đoàn dưới mọi hình thức, nội dung phong phú hơn, tạo điều kiện tốt cho xây dựng tổ ấm công đoàn.
Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên tinh thần lao động của đoàn viên.
Cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào chương trình, kế hoạch công tác công đoàn và giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực tiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
Trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.
PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2023- 2028
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tình hình trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Khủng hoảng về chiến tranh, dịch bệnh diễn ra trầm trọng ở nhiều quốc gia. Các nước lớn cạnh tranh quyết liệt giành ảnh hưởng trong khu vực. Đối với nước ta, tác động của khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn và yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh ngày càng cao. Căng thẳng ở Biển Đông đe dọa nghiêm trọng hoà bình, ổn định và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Cùng với sự phát triển của đất nước, nền kinh tế xã hội của Hà Nội nói chung của huyện Thanh Oai nói riêng tiếp tục phát triển mạnh, thu nhập và đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong nhà trường từng bước được nâng cao giác ngộ gia cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp…
II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 -2028
1. Mục tiêu tổng quát
Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
2. Khẩu hiệu hành động: Đổi mới - Dân chủ- Đoàn kết –Phát triển
3. Một số chỉ tiêu phấn đấu
3.1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoànTuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền các Chỉ thị của Trung ương, các văn bản của thành phố, LĐLĐ huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng, chống bệnh Covid-19; Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ; Vận động CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực; năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, tham gia vào quá trình đổi mới; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
3.2. BCH công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động trong những năm học tiếp theo. Tăng cường công tác chăm lo đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên. Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CBGV-CNV và cán bộ công đoàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đặc biệt chăm lo cho cán bộ giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị CBCCVC đầu năm và đăng ký các danh hiệu thi đua năm học. Tập trung nâng cao chất lượng Hội nghị; Chủ động nắm tình hình, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách; kịp thời phát hiện những hiện tượng vi phạm, xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
3.3. Tăng cường phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm” gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục mới, (Giáo dục ứng dụng phương pháp steam)động viên đoàn viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào VHVN-TDTT, các cuộc vận động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.  
3.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp thực hiện kế hoạch triển khai đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”, xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo.
3.5. Đẩy mạnh công tác nữ công với phong trào thi đua “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”; Đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn, bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học.
3.6. Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, đảm bảo thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định về tài chính, tài sản công đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, chú trọng nội dung thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
3.7. Tích cực phát hiện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp ít nhất 01 đồng chí/ năm.
3.8. Phấn đấu công đoàn trường MN Mỹ Hưng luôn xếp loại Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
3.9. 100% Công đoàn viên thực hiện tốt quy chế dân chủ của nhà trường.
4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
4.1. Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động
Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên và người lao động. Phối hợp với Chính quyền tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động.
Tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động
Tích cực tham gia tổ chức thực hiện “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”.
4.2. Làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, người lao động
Công đoàn chủ động giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công đoàn viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo 100% đoàn viên được nâng lương đúng đối tượng, đúng thời hạn. Phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc xét lương trước thời hạn theo quy định cho công đoàn viên.
Đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn.
Duy trì các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về người lao động. Tổ chức các hoạt động chăm lo các dịp lễ tết: Tết nguyên đán, 08/3; 01/6; 27/7;20/10; 20/11.... Tổ chức thăm hỏi động viên giúp đỡ kịp thời khi công đoàn viên và gia đình công đoàn viên có việc hiếu hỷ, ốm đau.
 Phối hợp với chính quyền hàng năm tổ chức cho công đoàn viên đi thực tế, thăm quan các danh lam thắng cảnh các vùng miền của đất nước.
Vận động 100% đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các chương trình nhân đạo từ thiện: Quỹ xã hội, Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa....
4.3. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động
Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ nghề nghiệp; nhận thức về quyền, trách nhiệm của đoàn viên và người lao động.
Đẩy mạnh công tác truyền thông về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn; xây dựng hình ảnh và uy tín của tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn. Chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet. Chủ động tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông mới.
 Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động để đoàn viên, người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.
Kiên trì, linh hoạt và sáng tạo trong việc tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động. Kịp thời dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
 Triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, người lao động. Chú trọng công tác giới thiệu phát triển đảng viên.
Phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4.4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của của huyện, Thủ đô và đất nước
Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển. Tiến hành đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua  “Hai tốt”; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt phong trào.
Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.
 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai các phong trào thi đua. Thường xuyên đánh giá, sơ tổng kết phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiên, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương thi đua xuất sắc, tiêu biểu.
4.5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 28/KH-LĐLĐ ngày 7/10/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
 Đổi mới mô hình tổ chức công đoàn theo hướng lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.
Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao phúc lợi của đoàn viên, người lao động; xây dựng các thiết chế nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn các nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực, trình độ hoàn thành nhiệm vụ, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức;
Xây dựng tiêu chí cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú để chọn lựa, bồi dưỡng giới thiệu phát triển Đảng.
Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo quy định.
4.6. Công tác nữ công
 Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức trong đoàn viên và lao động nữ.
Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới.
Tiếp tục thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên lao động. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu có 01 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động về dân số, gia đình, trẻ em.
Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nữ công; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn trường. Nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ công đoàn giữ vị trí lãnh đạo; thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động việc làm.
4.7. Hoạt động tài chính, quản lý tài chính tài sản của công đoàn
 Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính công đoàn; Tăng cường các nguồn lực tài chính, tài sản phục vụ hoạt động Công đoàn.
Xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai việc thực hiện công tác tài chính đúng nguyên tắc hiện hành.
Thực hiện việc thu chi, quyết toán tài chính công đoàn đúng nguyên tắc.
4.8. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra
Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tích cực kiểm tra, phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát việc thu, chi, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.
Tập trung giải quyết, nâng cao chất lượng giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.
 Nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh cán bộ làm công tác kiểm tra.
4.9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện
Ban chấp hành Công đoàn nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; tập trung tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động.
Tăng cường công tác Ủy ban kiểm tra; công tác giám sát và đề ra các biện pháp thiết thực.
Phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong hoạt động Công đoàn.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn trường MN Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức công đoàn, đội ngũ đoàn viên, người lao động nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của nhà trường phát triển toàn diện, giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc. Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng huyện Thanh Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.  
                      
                                              BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Trình và lưu:
- LĐLĐ huyện Thanh Oai (b/c);
- VT trường MNMH
- Lưu CĐCS.                                                              Nguyễn Thị Mai
                                                                    

 

Tác giả: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác công đoàn cơ sở:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây